Evim Yuvan Olsun Kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yazının bir kısmı şu yönde olup detaylı bilgi için ilgili birimlere müracaat edinilmesi bilginize sunulur.

 06  Şubat  2023  tarihinde  ülkemizde  meydana  gelen  depremler  birçok  ilimizde  yıkıcı  şekilde hissedilmiş  olup  afetin  ortaya  çıkardığı  olumsuzlukların  giderilmesi  için  afet  müdahale  çalışmalarına kesintisiz olarak devam edilmektedir. Bu çerçevede konutları yıkılan veya hasar alarak oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; kamu misafirhanelerinin kullanımı, konteyner kentlerin kurulumu yanında afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için "Evim Yuvan Olsun" yardımlaşma kampanyası başlatılarak, www.evimyuvanolsun.org adresinde duyuruları yapılmıştır.

Vatandaşlarımız ve Kampanyaya Destek Veren Emlak Sitelerince:{alertWarning}

Evlerini bedelsiz ya da indirimli bedelle afetzede ihtiyaç sahiplerine sunabileceklerini düşünen ev sahipleri,  kampanyaya  destek  veren  emlak  sitelerinin  web  sayfalarından  ya  da  112  Acil  ÇağrıMerkezlerini arayarak kampanya başvuru formunu dolduracaklardır.

Sistemine  kampanyaya  başvuruları  düşen  emlak  sitesi tarafından  ev  sahibi ile iletişime  geçilip, müracaat bilgileri doğrulanarak Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletecektir.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce:{alertWarning}

Emlak  sitelerince  iletilen  doğrulanmış  bilgiler  tasnif  ve  raporlaması  yapılarak,  bilgi  ve koordinasyon için AFAD Başkanlığına, konutların kullanıma uygunluğunun tespiti, yerleştirme ve takibi için  konutların  bulunduğu  Valilik/Kaymakamlıklara  iletilecek  ve  www.evimyuvanolsun.org  sitesinintasarım ve duyurularının güncelliği takip edilecektir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce:{alertWarning}

Evim Yuvan Olsun  yardımlaşma  kampanyası için  hazırlanarak  kullanılacak  olan  "Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Kira  Sözleşmesi"  ve  "Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Afetzede  Konut  Kullanım  (Ariyet)  Sözleşmesi"  nin  uygulanması  sürecinde  ortaya  çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ile hukuki ihtilaflara ilişkin adli ve idari süreçlerin takibi yapılacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca:{alertWarning}

Kampanyanın genel yürütümü, koordinasyonu ve takibi yapılacaktır. Kampanya kapsamında "kitle fonlaması" yöntemiyle hayırseverler tarafından bağış toplanabilmesi için http://www.evimyuvanolsun.org sitesinden ve diğer iletişim mecralarından kira bağışı duyuruları yapılarak bu kampanya için münhasır olarak açılan AFAD'a ait hesaplarda kira bağışları takip edilecektir. Bu hesaplarda biriken kira bağışı rakamlarından AFAD'ın afetzede mülk sahiplerine ödediği kira desteği olan aylık 5.000TL esas alınarak kampanya kapsamına sunulan ve rayiç bedellerinden anlamlı indirim yapılan konutlardan kiralama yapılabilmesi amacıyla Valilik/Kaymakamlık hesaplarına her bir aile için asgari üç aylık kira bedeli aktarılacak, devamı ödeneği kira sözleşmesi bedeline göre planlanarak gönderilecektir. Kampanya kapsamında bedelsiz verilen ya da kiralanan konutların elektrik, su, doğalgaz ve yakıt masrafları ile aidat gibi cari giderlerinin karşılanması amacıyla ödenek planlaması yapılarak Valilik/Kaymakamlık hesaplarına gönderilecektir. Kampanya kapsamında konutlara yerleştirilen afetzede vatandaşların AYDES sistemi üzerinden takibi, barınmaya ilişkin yardımların değerlendirilmesi ile  afete ilişkin  hak  sahipliği  ve  diğer işlemler hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Valilikler ve Kaymakamlıklarca:{alertWarning}

Kampanya  kapsamında  bedelsiz  ya  da  indirimli  bedelle  tahsis  edilen  konutların  iskanının bulunması ve fiziki şartlarının kullanıma uygun olması, indirimli bedel ile sunulan evlerin kira bedelinin piyasa rayiç bedelinin anlamlı bir oranda altında olması, konuta ilişkin işlemlerin malik ya da malik adına yetkili  kişi  ile  yapılması  hususları  kolluk,  SYDV,  defterdarlık/mal  müdürlüğü,  milli  emlak  ve  tapu görevlileri ile ihtiyaç duyulacak diğer kurum personeli marifetiyle tespit ettirilecektir.  Kampanya  kapsamında  verilen  konutlardan  uzun  süreli  ariyet(bedelsiz  kullanım)  verilenler öncelikle  tercih  edilerek  yerleştirme  yapılacaktır.  Konut  kiralanmasında  ise  kampanya  kapsamında yapılacak kira bağışlarından ödenek aktarıldıkça AFAD'ın afetzede mülk sahiplerine ödediği kira desteği miktarı olan aylık 5.000,00 TL'nin üzerinde olmayan ve rayiç bedelden oransal olarak daha fazla indirim yapılan  konutlara  öncelik  verilerek  Valilik/Kaymakamlık  adına  12  aylık  kiralama  yapılacaktır. Kampanya  kapsamındaki  konutlar  dışında  vatandaşlarımızın  kendi  aralarında  bedelli  ya  da  bedelsiz olarak akdettiği sözleşmelere taraf olunmayacaktır.  

Kiralanan/ariyet verilen konutun su, elektrik, doğalgaz veya yakıt masrafları ile aidat giderleri toplamı için Kasım-Nisan aylarında aylık bin beş yüz (1.500) Türk Lirasına kadarlık kısmı, Mayıs-Ekim aylarında aylık yedi yüz elli (750) Türk Lirasına kadarlık kısmı 3294 sayılı kanun kapsamında karşılanacaktır.

 Yerleştirmesi  yapılan  afetzedelerin tahsis  edilen  konutu imzalanacak  sözleşme  şartlarına  uygun kullanması  ile  kira/ariyet  sözleşmesi  taraflarının  yükümlülüklerini  yerine  getirmesine  vaziyet  edilerek sözleşmeye  aykırı  hususların  taraflarca  iddia  edilmesi  ve  tespiti  halinde  kusurlu  tarafa  uyarıda bulunulması;  kusurun ısrarla tekerrürü  ya  da  sözleşmenin  ağır  bir  şekilde ihlali;  süre  sonunda  konutu kullanan aile tarafından kendiliğinden boşaltılmaması hallerinde Valilik/Kaymakamlıkça kiralanan/ödünç alınan konutun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.
Cahil Cühela NET
Etiketler